เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา11 ม.ค. 2561 12 ม.ค. 2561
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต11 พ.ค. 2561 12 พ.ค. 2561
  -ช่วงวันที่พิมพ์ใบชำระค่าเล่าเรียน11 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561
 • ชำระค่าเล่าเรียน11 ม.ค. 2561 18 ม.ค. 2561
  -วันที่เริ่มปรับชำระค่าเล่าเรียนหลังกำหนด19 ม.ค. 2561
 • เปิดภาคการศึกษา15 ม.ค. 2561
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า15 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561
  -วันที่เริ่มปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า15 ม.ค. 2561
  -การแก้ไขผลการเรียน I / M15 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561
  -วันสุดท้ายของการชำระเงินค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา26 ม.ค. 2561
 • ช่วงวันเพิ่ม-ลด รายวิชา15 ม.ค. 2561 9 ก.พ. 2561
  -ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา15 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561
  -ลงทะเบียนลดรายวิชา15 ม.ค. 2561 9 ก.พ. 2561
 • ช่วงวันการถอนรายวิชา (W)12 ก.พ. 2561 5 เม.ย. 2561
 • การสอบกลางภาค5 มี.ค. 2561 9 มี.ค. 2561
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบปลายภาค30 เม.ย. 2561
 • การสอบปลายภาค7 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561
 • ปิดภาคการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ19 พ.ค. 2561
 • ปิดภาคการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม26 พ.ค. 2561
 • อนุมัติผลการศึกษา31 พ.ค. 2561
 • ประกาศผลสอบ1 มิ.ย. 2561
 • ช่วงวันที่เปิดให้นักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา9 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2561
 • ช่วงวันที่เปิดให้นักศึกษาพิมพ์ใบชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับปริญญาบัตร ได้ตั้งแต่วันที่9 เม.ย. 2561
    
  กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนและหลักสูตร โทร. 02-280-0511-2 ต่อ 3295,3296